Betalingsbetingelsar
..............................................................................................................
Netto pr. 7 dagar frå fakturadato.
Til stat og kommune - 14 dagar.

Ved sal av tunnelar, blir 50% av ordrebeløpet fakturert ved ordrebekreftelse.
Resterande 50% blir fakturert når tunnelane sendast frå vårt lager.

Frakt og eventuell montering angitt på ordrebekreftelse/faktura er ca beløp, og faktiske kostnader blir etterfakturert/avrekna.

Montering av tunnelar og vatningsanlegg blir fakturert med kr. 225,-/time.
I tillegg kjem reiseutgifter, diett og losji for våre montørar.

Det er spesifisert antall deler angitt på ordrebekreftelse/faktura som er gjeldande levering.
Eventuelle deler som blir brukt til tunnelmontering utover det som er spesifisert blir etterfakturert.

Ved purring tilkjem eitt gebyr på kr. 65,-

Etter forfall reknast det renter på 1% pr. påbyrja månad, til betaling er motteken.

Varene forblir Sognabær sin eigedom inntil varene i si heilheit, inkl. renter og gebyr, er betalt.

DET STERKE ALTERNATIVET
Arctic Tunnel

Create your badge